Projekt Comenius

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Projekt Comenius

Regulamin uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych

Email Drukuj PDF

Program „Comenius - Partnerskie Projekty szkół"
Regulamin uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych projektu
„Wir wecken Interessen und unterrichten modern”
Umowa: 2012-1-PL1-1-COM06-28228 1

INFORMACJE OGÓLNE
1. W ramach realizacji projektu „Wir wecken Interessen und unterrichten modern” przewiduje się wyjazdy do szkół partnerskich oraz wizytę partnerów zagranicznych w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej.
2. Ze względu na niewielką ilość uczniów, którzy mogą uczestniczyć w tych wyjazdach traktowane są one jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.
3. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (zakup biletów lotniczych, autokarowych ewentualnie koszty zakwaterowania w hotelu - w przypadku braku możliwości goszczenia przez partnerów zagranicznych), uczeń zobowiązany jest jednak posiadać kieszonkowe na drobne wydatki niepokrywane z grantu, w kwocie określonej każdorazowo przez koordynatora i podanej do wiadomości przed wyjazdem.
4. Kierownikiem wyjazdu oraz opiekunami młodzieży są nauczyciele wskazani przez Dyrekcję szkoły, uczestniczący w realizacji projektu.
REKRUTACJA
1. Przy kwalifikacji na wyjazdy uwzględniane będą następujące kryteria:
a. Liczba i jakość wykonywanych w trakcie Projektu zadań
b. Frekwencja na zajęciach
c. Terminowość realizacji zadań
d. Nienaganne zachowanie
e. Stopień znajomości języka niemieckiego i angielskiego
f. Deklaracja goszczenia ucznia ze szkoły partnerskiej (w przypadku braku takiej możliwości znalezienie zastępstwa)
2. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny, który dokona rekrutacji uczniów biorących udział w wyjeździe. Zespół liczy co najmniej 3 osoby i składa się z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora oraz co najmniej jednego nauczyciela uczestniczącego w realizacji Projektu.
3. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość uczniów, którzy mogą wziąć udział w wyjeździe, utworzona zostanie grupa rezerwowa.
4. Niemożność wyłonienia uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów spowoduje konieczność przeprowadzenia losowania.
5. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, do udziału w wyjeździe zostanie zaproszony uczeń z listy rezerwowej.
6. Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).
7. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do wyjazdu.
ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH
1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta informacyjna, karta EKUZ itp.) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany.
3. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany (odpowiedni ubiór, obuwie, dokumenty itp.)
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać poleceń kierownika wyjazdu i opiekunów.
5. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. Samodzielnego – bez zgody kierownika wymiany - oddalania się od grupy.
b. Kąpieli i używania sprzętu pływającego bez zgody kierownika wyjazdu.
c. Spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci.
d. Palenia papierosów.
6. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.
7. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.
8. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, i kodeksu ruchu drogowego.
9. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
10. W przypadku nie podporządkowania się postanowieniom niniejszego regulaminu nastąpi wykluczenia ucznia z dalszego udziału w Projekcie, obniżenie oceny z zachowania do nagannej oraz zastosowanie kar przewidzianych w statucie szkoły.
11. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
12. Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
2. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.
3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Comenius”.

 

Kalendarz spotkań projektowych

Email Drukuj PDF

Kalendarz spotkań projektowych:

  1. Październik 2012 - Polska
  2. Styczeń 2013 -  Hiszpania
  3. Październik 2013 - Czechy
  4. Styczeń 2014 - Słowacja
  5. Kwiecień 2014 - Francja
  6. Czerwiec 2014 - Niemcy
 

Start

Email Drukuj PDF

Rusza strona WWW projektu. W ciągu najbliższych tygodni trwać będą prace przy tworzeniu witryny. Przepraszam za wszelkie związane z tym utrudnienia.

Administrator

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Strona 6 z 6