Projekt Comenius

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
O programie
Email Drukuj PDF

Program Comenius jest skierowany do:

•    uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej;
•    szkół określonych przez państwa członkowskie;
•    nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
•    stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
•    osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
•    ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
•    podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

Cele szczegółowe Programu Comenius:

•    rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
•    pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne Programu Comenius:

•    poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
•    poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
•    zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
•    wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
•    wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
•    wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Działania wspierane w ramach Programu Comenius:

a. Mobilność obejmująca:
•    wymianę uczniów i kadry;
•    mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże w szkołach lub przedsiębiorstwach dla kadry nauczycielskiej;
•    uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej;
•    wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych z mobilnością, partnerstwem, projektami lub sieciami (również seminaria kontaktowe);
•    praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli;

Cele akcji:

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.